Адвокатите в България

Нотариална Камара на Република България

Търговски регистър

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Прокуратура на Република България

Централно управление София 1309 бул. Александър Стамболийски, 239 тел.: (02) 9486 181 факс: (02) 9486 194, 9486 166 E-mail: office@registryagency.bg
Информация за Главния Прокурор, структурите, организацията и дейността на Прокуратурата в България.
http://www.constcourt.bg София 1594, бул. "Дондуков" 1 тел: (02) 987 50 08 факс: (02) 987 19 86 Ел. поща: S.Petrova@constcourt.government.bg